procedure examen reflectieverslag

De kandidaat maakt gedurende de cursus een reflectieverslag. Een PDF van dit reflectieverslag stuurt de kandidaat vooraf digitaal naar Examenbureau LSSO, waarna er een mondeling examen volgt. Bij dit examen vindt een gesprek plaats over het verslag en toetst het examenbureau de kandidaat op zijn/haar kennis van en affiniteit met het onderwerp.

Het reflectieverslag zelf wordt niet beoordeeld, het cijfer komt tot stand op grond van het mondeling examen. Het spreekt vanzelf dat alleen een goed reflectieverslag kan leiden tot een goed mondeling examen. In die zin telt de kwaliteit van het verslag natuurlijk wel mee in de eindbeoordeling.

Een medisch secretaresse dient het Nederlands op een hoog niveau te beheersen. Daarom wordt van de kandidaat verwacht, dat hij/zij het reflectieverslag in goed Nederlands (spelling, grammatica én schrijfstijl) schrijft. Eventuele taalfouten en zwakke schrijfstijl hebben geen invloed op het eindcijfer; dit komt immers tot stand op basis van het mondelinge examen. Echter, indien het verslag taalkundig als onvoldoende wordt beoordeeld, wordt het cijfer voor het mondeling examen voorlopig als ongeldig bestempeld. De kandidaat krijgt dan één kans om het verslag taalkundig in orde te maken en opnieuw in te leveren. Als de Nederlandse taal dan in orde is, wordt het cijfer alsnog toegekend. Zo niet, dan wordt er definitief geen cijfer toegekend en moet de kandidaat het examen opnieuw afleggen om een cijfer te behalen.

De opleider weet dat er waarde gehecht wordt aan het taalgebruik in het reflectieverslag. Wij raden de opleiders aan de kandidaat intensief te begeleiden tijdens de cursus, zowel wat de inhoud van het verslag betreft als het taalgebruik. Examenbureau LSSO raadt de kandidaat aan zeker gebruik te maken van deze begeleiding.

Wat moet de kandidaat doen om examen te kunnen afleggen met een goede kans van slagen:

  1. Tijdens de cursus schrijft de kandidaat een reflectieverslag.
  2. Hij/zij laat zich door de opleider begeleiden m.b.t. keuze van onderwerp, inhoud van het verslag en Nederlandse taal.
  3. Het digitaal reflectieverslag in PDF-formaat moet een week vóór de geplande examendatum binnen zijn bij Examenbureau LSSO* (De kandidaat ontvangt van Examenbureau LSSO na inschrijving voor en betaling van het examen een e-mailbericht met de exacte datum waarop het verslag in het bezit van Examenbureau LSSO moet zijn.)
  4. De kandidaat ontvangt van ons een oproep voor het examen en legt mondeling examen af.
  5. De kandidaat ontvangt het behaalde cijfer, of ontvangt het reflectieverslag retour met het verzoek dit taalkundig aan te passen. Examenbureau LSSO geeft in dat geval in hoofdlijnen aan wat het probleem is (spelling, grammatica en/of schrijfstijl) en binnen welke termijn dit moet worden aangepast.
  6. In het laatste geval past de kandidaat het verslag aan en stuurt het binnen de gestelde termijn retour.

 

*Het bestand moet worden gestuurd naar examenbureau@lsso.nl. Is het bestand te groot om per e-mail te versturen, dan kan het verstuurd worden via We Transer.

Print pagina