Privacybeleid

We hebben dit privacybeleid geschreven om je uit te leggen welke gegevens we bezitten en hoe we deze gegevens gebruiken. Wij verwerken privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Een persoon kan worden geïdentificeerd als degene die het persoonsgegeven gebruikt de persoon kan identificeren zonder een bijzondere inspanning te leveren.

Omdat we certificaten en diploma’s uitgeven, ontkomen we er niet aan om bepaalde gegevens te vragen en op te slaan in een systeem. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. We hopen met deze tekst en uitleg duidelijkheid te geven waarom we welke persoonsgegevens vragen. Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom.

Examenbureau LSSO, gevestigd aan Torenweg 4 5406 TD Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Examenbureau LSSO
Torenweg 4
5406 TD Uden (NL)
E-mail: examenbureau@lsso.nl

Jurgen Driessen is de Functionaris Gegevensbescherming van Examenbureau LSSO. Hij is te bereiken via examenbureau@lsso.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Examenbureau LSSO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder is een overzicht te vinden van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming van ouders en/of voogd persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via examenbureau@lsso.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Examenbureau LSSO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • De uitnodiging voor examendeelname
 • De productie van behaalde examenbewijzen, zoals diploma’s, certificaten en bewijzen van deelname
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Om u in geval van verlies of diefstal van examendocumenten van dienst te kunnen zijn, bewaart Examenbureau LSSO uw persoonsgegevens en uw behaalde resultaten. Wij hanteren een bewaartermijn van 40 jaar voor de persoonsgegevens. Dat betekent dat wij uw diploma’s en certificaten nog tot 40 jaar na behalen voor u kunnen reproduceren (ofwel: uw gehele arbeidzame leven).

Delen van persoonsgegevens met derden

Examenbureau LSSO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (bijvoorbeeld afhandelen van betalingsopdracht) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Examenbureau LSSO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. We werken samen met partijen om de gegevens te verwerken.

Strato Hostingbedrijf De volledige privacyverklaring van Strato is hier terug te lezen.
Formdesk Aanmelden via formulieren die afkomstig zijn van Formdesk De volledige privacyverklaring van Formdesk is hier terug te lezen.

 

Mollie Financiële instelling De volledige privacyverklaring van Mollie is hier terug te lezen.
Lomas Cijferregistratiesysteem Dit cijferregistratiesysteem is mede-eigendom van Examenbureau LSSO en wordt uitsluitend door functionarissen van het examenbureau gebruikt. Een aparte privacyverklaring van Lomas is daarom niet nodig.

Let op: dit privacy statement is niet van toepassing op websites van anderen die door links met onze website verbonden zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Examenbureau LSSO gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Examenbureau LSSO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar examenbureau@lsso.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Examenbureau LSSO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Examenbureau LSSO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via examenbureau@lsso.nl.

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer dus regelmatig het privacy statement om op de hoogte te blijven.

Print pagina